I. Definování účastníků právního vztahu

Provozovatelem je Martina Coufalová, Kpt. Jaroše 209/7, Ivančice 66491, Identifikační číslo 07012331

 1. Účastníkem je osoba, která se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře na těchto stánkách nebo jiným způsobem a jeho účast bude provozovatelem potvrzena.
 2. Pravidla uvedené v těchto podmínkách se týkají všech akcí, pořádaných provozovatelem, není-li uvedeno jinak.

II. Účastnický poplatek

 1. Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na náš účet nebo online platbou přes QR kód. Objednávky a faktury jsou generovány systémem Simpleshop.cz  a Vyfakturuj.cz.
 2. Pokud si zvolíte možnost platby převodem je pro dokončení rezervace nutné zaslat platbu za objednané služby v plné výši na účet provozovatele vedený u FIO, č. ú.: 2201418357 / 2010, a to do pěti (5) dnů ode dne po provedení registrace. Až po připsání platby za účastnický poplatek na tento účet Vám, rezervujeme pro Vás místo na naší akci. V případě odeslání objednávky v kratší době než 5 dnů před zahájením akce je nezbytné, aby nejpozději 3 dny před začátkem akce byla platba za účastnický poplatek připsána na našem účtu, v opačném případě nelze garantovat, že objednávka bude zaregistrována a platba zpracována.
 3. Účastník po připsání platby na účet provozovatele obdrží fakturu.

III. Storno platby – změna termínu

 1. Zaplacený účastnický poplatek se nevrací. Účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu, pokud se akce v daném termínu nemůže z jakéhokoliv důvodu zůčastnit.
 2. Změnu termínu  akceptujeme max.14 dní před akcí. V kratším termínu nelze termín změnit. Registrovaný termín je závazný.
 3. Technický problém, nemoc, nebo jiný důvod neúčasti není důvodem k vrácení platby, nebo změně termínu.
 4. V případě, že je účastník z akce vykázán z jakéhokoliv důvodu uvedého níže, platba se nevrací.
 5. V případě, že bude akce zrušena ze strany provozovatele, zavazuje se provozovatel bez zbytečného odkladu uspořádat akci náhradní a to v nejbližším možném termínu.

IV. Odpovědnost provozovatele a účastníků

 1. Účastník se zúčastňuje jízdy na závodním okruhu na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům jízdy. Účastník plně odpovídá za škody jím způsobené.

Pronajímatel si vyhrazuje právo na ukončení jízdy u, která překračuje vnější hlukový limit 103 dB. Účastník se zavazuje respektovat metodiku měření hluku pronajímatele.

 1. Účastník – nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Poskytovatel je oprávněn provést dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout. Motocykl musí být v řádném technickém stavu, nesmí z něj unikat žádné provozní kapaliny. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřipustit motocykl nebo účastníka k jízdě po okruhu, případně účastníka bez náhrady z jízdy vyloučit.
 2. účastník akce svým vstupem do prostoru areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat. Při nedodržení může být udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč.
 3. Při jízdě na motocyklu je každý účastník povinen mít kombinézu s chrániči, jezdeckou obuv, rukavice a přilbu. Vybavení musí být určeno k jízdě na motocyklu. Toto platí i pro spolujezdce.
 4. Účastník smí na okruh vjíždět a z něho vyjíždět jen na místech k tomu určených. Je povinen dbát pokynů pořadatelů zajišťujících provoz a jet na okruh výhradně ve směru hodinových ručiček. Otáčení a couvání je zakázáno. Zastavení či stání na okruhu je zakázáno. Účastník nesmí vytvořit na okruhu překážku provozu.
 5. Účastník je povinen přizpůsobit jízdu na okruhu a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu, stavu závodního okruhu a aktuálním klimatickým podmínkám. Při společné jízdě se chovat ohleduplně, upozornit bezpečné předjetí rychleji jedoucímu jezdci a vyhnout se kolizní situaci v případě předjíždění pomalejších jezdců. Pro jízdu na okruhu dále přiměřeně platí následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích v platném znění (pravidla silničního provozu) : § 5 odst. 1 písm. a), b), § 5odst. 2 písm. a) až e), § 6 odst. 1 písm. a), 2, 3 (základní povinnosti řidiče), § 9 odst. 5 (zákaz bočního sezení na motocyklu), § 11 odst. 2, § 12 odst. 3, 5 a 7 (způsob jízdy), § 16 ( objíždění ), § 17 odst. 2, 3 ( předjíždění ), § 19 odst. 1 (vzdálenost mezi motocykly ), § 23 odst. 1, 3 ( vjíždění na dráhu ), § 26 odst. 1, 2, § 27 odst. 1 písm. a), b), e), n) a) r) zákaz zastavení a stání, § 30 ( znamení o změně směru jízdy), § 36 odst. 2 ( opuštění dráhy při závodě), § 45 odst. 1 ( překážka provozu), § 47 odst. 1,2,3, a 4 ( dopravní nehody).
 6. Vždy dodržovat pokyny poskytovatele a osob vykonávajících funkci pořadatele, a to po celou dobu pobytu v areálu.

V. Předpoklady bezpečné účasti

 1. Účastník výslovně prohlašuje, že je mu více než 18 let, je plně způsobilý k právním úkonům a jeho schopnost k řízení motocyklů není omezena. Účastník výslovně prohlašuje, že je zcela zdráv a netrpí žádnou nemocí, která by mohla snížit jeho schopnost k bezpečné účasti na akci.
 2. Účastník dále prohlašuje, že jeho motocykl je v řádném technickém stavu.
 3. Účastník výslovně prohlašuje, že nezamlčel pořadateli žádné rozhodné skutečnosti, které by mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 4. Netrpí žádným onemocněním ani nepožívá žádné léky, které by v důsledku mohli mít vliv na bezpečné a řádné absolvování akce.
 5. Účastník výslovně prohlašuje, že Provozovateli nezamlčel žádné skutečnosti, které mohou mít za následek vznik škody.

VI. Ochrana osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajůobsažených v tomto formuláři správcem: Martina Coufalová, Kpt. Jaroše 209/7, Ivančice 66491, Identifikační číslo: 07012331  pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a také pro fotografie, audio a audiovizuální nahrávky pořízené během akce pořádané Provozovatelem, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále také souhlasím s použitím fotografií, audio a audiovizuálních nahrávek mé osoby pořízených během akce Provozovatele pro použití na webovém portálu silnicnimotoskola.cz a pro propagaci budoucích akcí Provozovatele.

 • Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 • Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němužbyly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.